Συχνές ερωτήσεις


Ο Επενδυτικός Νόμος της χώρας αποτελεί το βασικό επενδυτικό εργαλείο, το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις  επενδύσεις στην Ελλάδα και παρέχει τα απαραίτητα επενδυτικά κίνητρα για επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή, στην οποία αφορά η επένδυση. 

Επίσης, υπάρχουν πολυάριθμα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν τις ΜμΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.espa.gr.

Οι πιο ελκυστικοί επενδυτικοί τομείς της Ελλάδας περιλαμβάνουν τομείς στους οποίους η χώρα διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση, ανάμεσα στους παραδοσιακούς δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας συγκαταλέγονται: ο τουρισμός και ο κτηματομεσιτικός τομέας, τα τρόφιμα και ποτά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το περιβάλλον, η μεταποίηση με στόχο τις εξαγωγές, και οι επιστήμες υγείας.
Ο Οργανισμός Enterprise Greece διατηρεί μία βάση δεδομένων που περιλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις γης κατάλληλες για τουριστική, βιομηχανική και αγροτική χρήση. Τα έμπειρα στελέχη του Enterprise Greece είναι στη διάθεσή σας για την ανεύρεση εκτάσεων γης σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις διαδικασίες και το κόστος ίδρυσης, μπορείτε να βρείτε στην έκδοση “Greek Law Digest” (http://www.greeklawdigest.gr).
To Enterprise Greece μπορεί να βοηθήσει τους ξένους επενδυτές να εντοπίσουν δυνητικούς εταίρους από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Είναι κοινή πρακτική για ξένες εταιρείες να συνάπτουν συνεργασίες, όπως κοινοπραξίες ή στρατηγικές συμμαχίες με εγχώριες εταιρείες για να μπορέσουν να επεκταθούν άμεσα στις αναπτυσσόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου είναι ισχυρή η παρουσία των ελληνικών εταιρειών. Στην κατεύθυνση αυτή, το Enterprise Greece διατηρεί χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ευκαιριών σε όλους τους τομείς προτεραιότητας της Ελληνικής Οικονομίας και το παρουσιάζει σε ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα επενδυτικά τους κριτήρια.
Ο ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθορίζεται από Κανονισμούς της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/

Ιδιαίτερα σημαντικός τομέας της Ελληνικής Οικονομίας είναι ο κτηματομεσιτικός, ο οποίος αυτή την περίοδο προσφέρει πολυάριθμες επενδυτικές ευκαιρίες. Το Enterprise Greece παρέχει δωρεάν πληροφόρηση και ενημέρωση για την ελληνική κτηματαγορά και προωθεί επενδυτικά ακίνητα σε ενδιαφερόμενους. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου – http://www.hradf.com/gr
  • Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. - http://www.etasa.gr/
  • Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος - http://www.omase.gr
  • Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών - http://www.sek.gr/Members.aspx
  • Πολυεθνικές κτηματομεσιτικές εταιρείες με παρουσία στην Ελλάδα.
Τόσο οι πολίτες της ΕΕ, όσο και οι πολίτες κρατών εκτός ΕΕ επιτρέπεται να αγοράσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα (με κάποιους περιορισμούς σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές). Σύμφωνα με το Νόμο 4146/13, πολίτες κρατών εκτός ΕΕ μπορούν να αποκτήσουν πενταετή άδεια διαμονής, εφόσον προβούν στην αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα (παρακαλούμε βρείτε παραπάνω περισσότερες πληροφορίες).
Στην Ελλάδα υπάρχουν 27 Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) όπου μπορεί ένας επενδυτής να εγκαταστήσει μια βιομηχανική δραστηριότητα. Συνολικά, υπάρχουν 56 Βιομηχανικές – Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) σε πολλούς νομούς της Ελλάδας που ενδείκνυνται για διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες. To Enterprise Greece βρίσκεται σε επικοινωνία με ιδιοκτήτες τέτοιων περιοχών και είναι σε θέση να προσφέρει υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ανεύρεση εκτάσεων.
Πληροφορίες σχετικά με τη νομική μορφή και τις διαδικασίες ίδρυσης υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών στην Ελλάδα, μπορείτε να βρείτε στην έκδοση “Greek Law Digest” (http://www.greeklawdigest.gr).
Ως μέλος της ΕΕ, η Ελλάδα υπάγεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που προβλέπει ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες και εταιρείες της ΕΕ, παρόλο που απαιτείται ειδική άδεια για την αγορά ακίνητης περιουσίας σε συνοριακές περιοχές. Επίσης, η εξαγωγή ξένου συναλλάγματος θα πρέπει να διεξάγεται μέσω εμπορικών τραπεζών, οι οποίες ελέγχουν την αυθεντικότητα των συναλλαγών και απαιτούν συνοδευτικά έγγραφα.
Η διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στην Ελλάδα είναι ίδια για τους Έλληνες και τους ξένους. Οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να κάνουν αίτηση για άδεια παραμονής εφόσον επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα. Οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ θα πρέπει να κάνουν αίτηση για άδεια παραμονής και εργασίας προτού εισέλθουν στη χώρα. Ωστόσο, ορισμένοι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ μπορεί να χρειαστούν βίζα για να εισέλθουν στη χώρα ακόμη και για σύντομο χρονικό διάστημα.
α) Η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Υπάρχουν διάφορα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης για διάφορα επαγγέλματα και επιχειρήσεις. Τα ταμεία αυτά είναι υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. β) Οι ξένοι υπήκοοι που εργάζονται στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι δηλωμένοι στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Οι κοινοπραξίες με ξένες εταιρείες, όπως και κάθε είδους συμπράξεις και συνεργασίες, είναι ευπρόσδεκτες στην Ελλάδα. Βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας, οι κοινοπραξίες δεν αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά νομικά πρόσωπα παρά μόνο για φορολογικούς λόγους. Τα συμβαλλόμενα μέρη της κοινοπραξίας (που πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα) θα πρέπει να συνάψουν γραπτή συμφωνία και να καταθέσουν αντίγραφο της συμφωνίας στη φορολογική αρχή πριν την έναρξη των λειτουργιών.
Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία για Συνεργασίες Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, δεν υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις ή περιορισμοί για ξένες εταιρείες, εφόσον οι κυβερνήσεις τους έχουν υπογράψει τις σχετικές συμφωνίες ΠΟΕ (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου), GATT). Ο δικτυακός τόπος των Συνεργασιών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα είναι ο ακόλουθος: http://www.sdit.mnec.gr/el