Πιστοποιημένη Εκτίμηση


Όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με την ακίνητη περιουσία γνωρίζουν ότι οι συντελεστές για μια εκτίμηση της εμπορικής αξίας ενός οποιουδήποτε ακινήτου είναι πολλοί, αντικειμενικοί και περιβαλλοντικοί.

Όμως η εμπειρία στον χώρο δεν είναι αρκετή για μια αποτίμηση που θα λαμβάνει όλους τους παράγοντες υπόψη, σχηματίζοντας ένα πόρισμα το οποίο θα αναγνωρίζεται ως έγκυρο παγκοσμίως και από οποιοδήποτε φορέα. Το Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών E-Real Estates σας προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσετε για το κάθε ακίνητό σας μια πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας. Μια ακριβής αποτίμηση είναι το ιδανικό πρώτο βήμα για να πραγματοποιήσετε μια σωστή αξιοποίηση του ακινήτου, χωρίς αυτό να συμπεριλαμβάνει απαραίτητα μελλοντική μεταβίβαση.

Οι εκτιμήσεις εμπορικής αξίας ακινήτων πραγματοποιούνται για πολλούς σκοπούς. Ο κυριότερος είναι ο προσδιορισμός του τιμήματος , είτε για την αγορά ή πώληση ενός ακινήτου, είτε για την μίσθωση ή την εκμίσθωσή του, είτε για τον προσδιορισμό της επενδυτικής αξίας.

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης με περιουσιακό στοιχεία, απαιτεί προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου που αποτελεί και το ζητούμενο για τους πιστωτικούς οργανισμούς.

Η αποτίμηση των ακινήτων αφορά και όσες εταιρείες έχουν στο ενεργητικό τους ( πάγια) ακίνητα διότι η αποτίμηση της εταιρείας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αποτίμηση των ακινήτων (είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται είτε μισθώνονται, είτε εκμισθώνονται.

Πολλές φορές η αποτίμηση των ακινήτων αποτελεί αντικείμενο διαιτησίας για αποζημιώσεις που οφείλει το Δημόσιο ή άλλος συνιδιοκτήτης ή ακόμα και ένα πιστωτής.

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλείται να λάβει ένας οικονομικά σκεπτόμενος άνθρωπος ή μία εταιρεία, είναι κατά πόσον το ζητούμενο τίμημα για ένα ακίνητο (οικόπεδο, κατοικία, γραφείο, κατάστημα) είναι εύλογο. Δηλαδή, κατά πόσον ο συγκεκριμένος πωλητής είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της αγοράς ακινήτων και δεν είναι επηρεασμένος από άλλες παραμέτρους που είναι άσχετες με την κύρια λειτουργία της αγοράς (όπως πχ ο συναισθηματισμός που διέπει πολλούς πωλητές για ένα πατρικό σπίτι, η υποκειμενικότητα σχετικά με την αισθητική και την τοποθεσία του ακινήτου, κα).

Σκοπός του εκτιμητή ακινήτων και ειδικότερα ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου ορκωτού εκτιμητή, είναι να προσδιορίσει με ακρίβεια τις κρίσιμες προσδιοριστικές παραμέτρους της αξίας του και να καταλήξει σε ένα πιθανό λογικό χρηματικό αντάλλαγμα για την αγοραπωλησία. Αντίστοιχα, η ίδια λειτουργία είναι αναγκαία και για τον προσδιορισμό του τιμήματος πώλησης που πρέπει να ζητηθεί από έναν πωλητή για την προώθηση του ακινήτου.

Η εκτίμηση του μισθώματος (ενοικίου) είναι ενέργεια απαραίτητη για μία σωστή συμφωνία μίσθωσης ή εκμίσθωσης εμπορικού ή επαγγελματικού χώρου. Στόχος της εκτίμησης είναι να προσδιοριστεί το αγοραίο μίσθωμα και κατ’ επέκταση το εύλογο μίσθωμα που πρέπει να συμφωνηθεί για μία δίκαιη και άρα μακροχρόνια μίσθωση. Συνήθως ζητείται στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας μίσθωσης, αφού έχουν προχωρήσει τα δύο μέρη σε μία κατ’ αρχήν συμφωνία και απομένει η οριστικοποίηση του μισθώματος, της αναπροσαρμογής του, της πιθανής καταβολής “αέρα” και των λοιπών προβλέψεων στο μισθωτήριο.

Το γραφείο μας έχει διενεργήσει εκατοντάδες εκτιμήσεις που είχαν στόχο να προσδιορίσουν τα εμπορικά μισθώματα ακινήτων και να αποσαφηνίσουν πτυχές που συνήθως παραλείπονται στις μισθώσεις.

Εκτίμηση εμπορικού μισθώματος για δικαστική χρήση, καλούμε τη μελέτη που συντάσσουν πιστοποιημένοι και έμπειροι εκτιμητές ακινήτων προκειμένου να καταδείξουν την τρέχουσα αγορά μισθώσεων ακινήτων, δηλαδή τα τρέχοντα ενοίκια της αγοράς. Η εκτίμηση του εμπορικού μισθώματος (ενοικίου) είναι βασική για την υποστήριξη των θέσεων των μισθωτών (ενοικιαστών), οι οποίοι προσφεύγουν στα δικαστήρια για την επίλυση των μισθωτικών τους διαφορών και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή των ενοικίων, καθώς η αρχική μίσθωση είχε συναφθεί με διαφορετικούς όρους από αυτούς που ισχύουν σήμερα στην αγορά (οικονομική κρίση μετά το 2008).

Συγκεκριμένα, το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι “αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν ύστερα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξ ολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη. Παράλληλα, το άρθρο 7 παρ. 4 του ΠΔ 34/1995 (νομοθεσία περί επαγγελματικών μισθώσεων) αναφέρει ότι «σε κάθε περίπτωση μπορεί να ζητηθεί αναπροσαρμογή του μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα».

Το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε περιπτώσεις εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για δικαστική συνδρομή, σε περιπτώσεις αντιδικιών, απαλλοτριώσεων, ρυμοτομήσεων, αποζημιώσεων, διανομών, ανταλλαγών, αμφισβητήσεων, διαιτησιών και όλων των περιπτώσεων που απαιτούν δικαστικούς αγώνες Εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτου για ρύθμιση οφειλών

Για την ρύθμιση οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι απαραίτητη η εκτίμηση του ακινήτου από πιστοποιημένο εκτιμητή. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά θεωρούνται τα νοικοκυριά (φυσικά πρόσωπα) που δεν είναι έμποροι και βρίσκονται σε ουσιαστική αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Με τον νόμο 3.869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3/10/2010) προσδιορίστηκαν οι διαδικασίες και το πλαίσιο εφαρμογής της ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Η ορθή εκτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας σας, είναι δυνατόν να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από τον δικαστικό αγώνα σας.»

Εντολή Εκτίμησης Ακινήτου