Διαχείριση Παραπόνων

Η E-Real Estates  έχει θέσει ως στόχο της τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης που παρέχει στους πελάτες της. Η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων είναι θεμελιώδης για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και αποτελεί ουσιαστικό μηχανισμό για τροφοδότηση από τους πελάτες της με σκοπό τον εντοπισμό αδυναμιών στις πολιτικές και διαδικασίες.

Γι’ αυτό το σκοπό η E-Real Estates  έχει καθιερώσει και αναπτύξει Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων και έχει ορίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο που θα παραλαμβάνει και θα διαχειρίζεται τα παράπονα που αποστέλλονται. Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής διασφαλίζει ότι τα παράπονα που υποβάλλονται θα τύχουν δίκαιης και γρήγορης διεκπεραίωσης με αποτελεσματικότητα και εμπιστευτικότητα.

Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών:

  • Ποιος μπορεί να υποβάλει παράπονο. Οποιοδήποτε παράπονο μπορεί να υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη ακινήτου ή ενδιαφερόμενο αγοραστή – μισθωτή.
  • Το πρώτο σημείο επαφής, σε περίπτωση που δεν είσαστε ικανοποιημένοι με κάποια από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, θα πρέπει να είναι ο Κτηματομεσιτικός σας Διαμεσολαβητής ή τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας.
  • Στάδια υποβολής παραπόνου.

Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων Ασφαλιστικών Υπηρεσιών:

  • Ποιος μπορεί να υποβάλει παράπονο. Οποιοδήποτε παράπονο μπορεί να υποβληθεί από τον Δικαιούχο/Ιδιοκτήτη ενός Ασφαλιστηρίου.
  • Το πρώτο σημείο επαφής, σε περίπτωση που δεν είσαστε ικανοποιημένοι με κάποια από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, θα πρέπει να είναι ο Ασφαλιστικός σας Διαμεσολαβητής ή τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας.
  • Στάδια υποβολής παραπόνου.

Αν θεωρήσετε ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω εξέταση του θέματος, θα πρέπει να αποταθείτε γραπτώς (είτε με επιστολή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα) για να υποβάλετε επίσημο παράπονο στον:

Λειτουργό Διαχείρισης Παραπόνων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

ο οποίος θα διερευνήσει ανεξάρτητα το θέμα.

Αφού λάβετε απάντηση από τον Λειτουργό Διαχείρισης Παραπόνων και εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο χειρισμού του παραπόνου σας, μπορείτε να αποταθείτε γραπτώς στην:

Γενική Διεύθυνση: E-Real Estates
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]