Ασφαλής Μίσθωση


Προστατεύεστε το περιουσιακό σας στοιχεία από τυχόν εκτεταμένες φθορές του μισθωτή !

Ασφαλή Μίσθωση

Το σπίτι σας στεγάζει την οικογένεια σας, τα όνειρα σας και τα εισοδήματα σας. Έχετε επενδύσει σε αυτό πολλές φορές και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής.

Κάθε ακίνητο (κατοικία, γραφειακός χώρος, κατάστημα ή βιομηχανικός χώρος) που εκμισθώνετε είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό αγαθό και η εκμετάλλευσή του πρέπει να προσφέρει τη μέγιστη απόδοση, χωρίς να σας φορτώνει με προβλήματα και έξοδα.

Προστατεύστε και εσείς σήμερα το περιουσιακό σας  στοιχείο, ΑΣΦΑΛΗ ΜΙΣΘΩΣΗ .

H ανάγκη σήμερα

Oι ιδιοκτήτες ακινήτων,  πολλές φορές διαπιστώνουν φθορές στο μισθωμένο ακίνητο μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες, σοβαρότερες και πιο εκτεταμένες φθορές από τις συνήθεις αναμενόμενες μετά από μία λογική χρήση από τον ενοικιαστή.

Ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμ. 633/2010 απόφασή του έκρινε ότι οι ενοικιαστές όταν παραδίδουν το μίσθιο (κατοικία, κατάστημα, κ.λπ.) έχουν υποχρέωση να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκαλέσει στο ακίνητο και είναι εκτός του πλαισίου των φυσιολογικών φθορών.

Η δικαστική απόφαση επικαλούμενη τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφέρει ότι «ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον εκμισθωτή για τις φθορές και μεταβολές που προκλήθηκαν στο μίσθιο, κατά την διάρκεια της μίσθωσης, εξαιρουμένων εκείνων που οφείλονται στην συμφωνημένη χρήση». Όμως ο εκμισθωτής οφείλει να αποδείξει τις φθορές και το ποσό της ζημίας.

Τι σας προσφέρουν οι υπηρεσίες της EReal Estates ;

Οι Υπηρεσίες της  EReal Estates  αγκαλιάζουν την ακίνητη περιουσία. Είναι απλά και σύγχρονα, προσφέρονται ανάλογα με το είδος του ακινήτου.

Ποιος Καλύπτεται;

Ο Εκμισθωτής του Ακινήτου.

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε στην Ελλάδα και εάν βρίσκεται το Ακίνητο σας.

ΠΑΡΟΧΕΣ της EReal Estates :

  • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου από αυτοψία.
  • Παράδοση αντιγράφου της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου από αυτοψία και του σχετικού υλικού.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου :

  • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης από ζημιές που προκλήθηκαν στην κατοικία (οικοδομή και περιεχόμενο) από υπαιτιότητα τρίτου
  • Αποκρούσεις ποινικών κατηγοριών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον ασφαλισμένο αποκλειστικά με την ιδιότητά ως ιδιοκτήτη του ακινήτου.
  • Διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την κατοικία κατά κινδύνων περιουσίας (οικοδομή και περιεχόμενο).

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

  • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων

Κόστος Υπηρεσιών και Ασφάλισης

Η Ασφαλής Μίσθωση είναι μια πρακτική εξαιρετικά δημοφιλής και διαδεδομένη στο εξωτερικό, ενώ στη χώρα μας προσφέρεται για πρώτη φορά από την E-Real Estates σε συνδυασμό ασφαλιστικού προγράμματος.