Γλωσσάρι Χρημ/κών Όρων


EURIBOR Είναι το επιτόκιο που δημοσιεύεται από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών σε καθημερινή βάση και αναδημοσιεύεται στον ημερήσιο και περιοδικaό Τύπο.
ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Η αίτηση με την οποία ένα φυσικό πρόσωπο ζητά να χρηματοδοτηθεί από χρηματοπιστωτικό οργανισμό για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό,όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η απόκτηση κύριας κατοικίας.
ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Δεν είναι λίγες οι τράπεζες που προσφέρουν τη δυνατότητα εξόφλησης παλαιών δανείων σταθερού επιτοκίου στους δανειολήπτες τους μέσω νέων δανείων με ευνοϊκότερους όρους. Συνήθως οι δανειολήπτες βαρύνονται με πρόστιμο για την παροχή αυτής της υπηρεσίας.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αμέσως επόμενο στάδιο της αίτησης παροχής στεγαστικού δανείου δεν είναι άλλο από την αξιολόγησή του. Η απελευθέρωση της αγοράς των δανείων και το σύνθετο των παρεχόμενων προϊόντων δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης ειδικών εγκριτικών κέντρων που λειτουργούν στις κεντρικές διευθύνσεις των τραπεζών. Σε αυτό το σημείο η τράπεζα καλείται να αποφασίσει εάν θα αναλάβει το ρίσκο της χρηματοδότησης, έτσι λοιπόν εξετάζονται τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, όπως επίσης η συναλλακτική συμπεριφορά και συνέπειά του μέσω του συστήματος ”Τειρεσίας”. Στην περίπτωση που η πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος κριθεί ανεπαρκής, η τράπεζα ζητά την παροχή εγγύησης εκ μέρους ενός εγγυητή.
ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ Το φυσικό ή φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποπληρώσουν το δάνειο στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που το έχει χορηγήσει.
ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός που χορηγεί σε ένα φυσικό πρόσωπο ορισμένο ποσό χρημάτων.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είναι ένα μέτρο του πληθωρισμού και δημοσιεύεται κάθε μήνα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
ΔΟΣΕΙΣ Το ποσό που καταβάλλει ο δανειζόμενος στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, που του παρέχει δανεισμό, με σκοπό την εξόφληση του χορηγηθέντος δανείου. Οι δόσεις του δανείου συνήθως είναι ισόποσες και με συγκεκριμένη συχνότητα.  Η κάθε δόση δανείου είθισται να δημιουργείται από τα τυχόν έξοδα, το κεφάλαιο και τους τόκους.
ΕΓΓΥΗΤΗΣ Το άτομο που έχει οριστεί ούτως ώστε σε περίπτωση που ο δανειζόμενος δεν έχει την ικανότητα να προχωρήσει σε αποπληρωμή του δανείου, τότε να καλείται εκείνος να το αποπληρώσει.
ΕΚΤ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθορίζει το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς.
ΕΞΟΔΑ Το ύψος των εξόδων καθορίζεται από τα εξής: εκτίμηση ακινήτου, έλεγχο προϋπολογισμού, παρακολούθηση λογαριασμού, πρόοδο εργασιών, προσημείωση υποθηκοφυλάκειου και φακέλου.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται ο οφειλόμενος τόκος επί το κεφάλαιο. Στα στεγαστικά δάνεια μπορεί να είναι κυμαινόμενο ή σταθερό.Εάν η περίοδος κατά την οποία ο δανειολήπτης ζητά δάνειο είναι περίοδος χαμηλών επιτοκίων, πιθανότατα το κυμαινόμενο επιτόκιο να συμφέρει περισσότερο. Σε αντίθετη περίπτωση προτιμάται το σταθερό.
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Το επιτόκιο υπολογισμού των δόσεων χαρακτηρίζει και την περίοδο,άρα εάν είναι κυμαινόμενο τότε και η περίοδος θα ονομάζεται κυμαινόμενη.
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Είναι το επιτόκιο που αποτελείται από έναν δεδομένο δείκτη επιτοκίου, και ένα περιθώριο. Μεταβάλλεται ανάλογα με τη διακύμανση του δείκτη επιτοκίου.
ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ Προεξόφληση για ποσό μικρότερο από το 50% του κεφαλαίου δανείου του οφειλέτη
ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ Προεξόφληση για ποσό μεγαλύτερο από το 50% του κεφαλαίου δανείου του οφειλέτη
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Είναι το ποσό που προστίθεται στον δείκτη επιτοκίου κι έτσι διαμορφώνεται το κυμαινόμενο επιτόκιο.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ H περίοδος εντός της οποίας ο δανειζόμενος θα πρέπει να καταβάλει στον δανειστή το κεφάλαιο και τους τόκους που αναλογούν σε αυτό.
ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ Η πρώτη σε τάξη προσημείωση που παραχωρείται από τον δανειζόμενο ή (και) τον εγγυητή υπέρ του δανειστή επί συγκεκριμένου ακινήτου ή ακινήτων προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που έχει η τράπεζα και οι οποίες αναφέρονται στη σύμβαση δανείου.
ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ) Η δυνατότητα που έχει ο δανειζόμενος να εξοφλήσει πρόωρα το σύνολο ή μέρος της οφειλής του προς τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Το επιτόκιο υπολογισμού των δόσεων χαρακτηρίζει και την περίοδο, άρα αν είναι σταθερο θα είναι και η περίοδος.
ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Το επιτόκιο που δεν μεταβάλλεται για ορισμένη περίοδο.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Η συμφωνία με την οποία ο δανειολήπτης παίρνει τα χρήματα.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Το ποσοστό που εκφράζεται επί τοις εκατό (%) και δηλώνει το συνολικό κόστος της πίστωσης (του δανείου) για τον δανειζόμενο.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Εταιρεία ιδρυθήσα από το σύνολο σχεδόν των Ελληνικών τραπεζών, η οποία διαχειρίζεται ένα αξιόπιστο αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για επιχειρήσεις και ιδιώτες.
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ Οι δόσεις του δανείου που υπολογίζονται με το τοκοχρεολυτικό σύστημα, βάσει του οποίου κάθε δόση περιέχει μέρος του κεφαλαίου που ο δανειζόμενος έχει λάβει και τόκο που αναλογεί επί του κεφαλαίου.