Αναπροσαρμογή Μισθώματος


Η αναπροσαρμογή μισθώματος εμπορικής μίσθωσης είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα κάθε έτος και διαμορφώνει τη μεταβολή του μισθώματος κατά 75% σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ο Δείκτης αυτός υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ο Νόμος που καθορίζει την διαδικασία αναπροσαρμογής είναι ο υπ’αριθμόν 2741/1999, κεφάλαιο Β’ όπως αντικαθιστά το Π.Δ. 34/1995, Άρθρο 7, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο.