Ασφάλιση ακινήτου

Ασφάλιση ακινήτου

Ασφάλιση ακινήτου

Η αγορά ενός σπιτιού συχνά συνοδεύεται από τη σύναψη μιας σύμβασης χορήγησης στεγαστικού δανείου. Το ποσό οφειλής συνήθως είναι μεγάλο και η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου πολυετής, αυτά τα δυό συνεπάγονται μια μακροχρόνια δέσμευση. Ο δανειολήπτης δεν μπορεί να προδιαγράψει το μέλλον του με απόλυτη βεβαιότητα γι’ αυτό και παράμετροι όπως η ανεργία, η ασθένεια, η αναπηρία ή ο θάνατος πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση της δέσμευσης που αναλαμβάνει. Επιπλέον, δυσάρεστα, απρόβλεπτα γεγονότα όπως σεισμός, πλυμμύρα, κλοπή, πυρκαγιά και άλλοι κίνδυνοι μπορούν να καταστρέψουν μερικά ή ολικά το ακίνητο το οποίο αποτελεί την καινούρια κατοικία του δανειολήπτη. Ταυτόχρονα, ο δανειστής θέλει να διασφαλίσει την επιστροφή τόσο του κεφαλαίου του όσο και των οφειλόμενων τόκων. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, ο δανειολήπτης να συνάψει μια σύμβαση με κάποια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την κάλυψη αυτών των κινδύνων εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προστασία.

Με ποιον τρόπο μπορεί πραγματικά να εξασφαλιστεί ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου; Πρέπει να μελετήσει προσεκτικά όλα τα δεδομένα και να ασφαλιστεί για τους κινδύνους που πραγματικά διατρέχει. Η υπερβολική ασφάλιση στοιχίζει ακριβά και τα οφέλη είναι δυσανάλογα σε σχέση με το κόστος. Από την άλλη, χωρίς τις απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις ριψοκινδυνεύει σημαντικά, διότι η δυσκολία δεν είναι μόνο στην απόκτηση μιας περιουσίας αλλά και στη διατήρησή της. Θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις υποχρεώσεις του, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, καθώς και την αναγκαιότητα ίδιας ή παρόμοιας ασφάλισης του/της συζύγου του. Όσο πιο διεξοδικά μελετηθούν όλα τα ενδεχόμενα τόσο καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του θα είναι η ασφάλισή του.

Πηγή: xe.gr

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ