1. Η προσφορά σας

40€

12Μ 5 E-Real Estates
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡ. ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ
2. Ολοκλήρωση προσφοράς

Χαρακτηριστικά Πακέτου

  • Μεσιτική Ασφαλίσεων E-Real Estates
  • Πακέτο E-Real Estates – Οικιακή Τεχνική Βοήθεια για Φοιτητές
  • Κόστος ασφαλίστρων (1έτος) 40€
  • Διάρκεια συμβολαίου 12Μ
  • Αριθμός καλύψεων 5
  • Η «E-Real Estates » διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο Συντονισμού και Διαχείρισης Οικιακής Βοήθειας. Το τηλεφωνικό κέντρο της «E-Real Estates» λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και εξειδικευμένο προσωπικό θα εξυπηρετεί τους «ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ» για θέματα Τεχνικής Οικιακής Βοήθειας
  • Σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, βανών (σταθερή υδραυλική εγκατάσταση) της ασφαλιζόμενης κατοικίας, θα στείλουμε το συντομότερο δυνατό εξειδικευμένο τεχνικό που θα πραγματοποιεί την αναγκαία επείγουσα επιδιόρθωση που απαιτείται για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης βλάβης. Το κόστος μετακίνησης του τεχνικού, εργασίας και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση θα βαρύνουν την ασφαλιστική εταιρεία μέχρι το όριο των (60) εξήντα ευρώ για κάθε περίπτωση, με ανώτατο όριο (2) δυο περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.
  • Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που προήλθε από βλάβη στην σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση της ασφαλιζόμενης κατοικίας, θα στείλουμε το συντομότερο δυνατόν εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος θα πραγματοποιεί την απαραίτητη επείγουσα επισκευή για την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος μετακίνησης του τεχνικού, εργασίας και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση θα βαρύνουν την ασφαλιστική εταιρεία μέχρι το όριο των (60) εξήντα ευρώ για κάθε περίπτωση, με ανώτατο όριο (2) δυο περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.
  • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κλειδιών ή αδυναμίας λειτουργίας ή αχρήστευσης της κλειδαριάς της κυρίας εισόδου της κατοικίας, θα στείλουμε το συντομότερο δυνατόν εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος θα πραγματοποιεί την απαραίτητη επισκευή για να διασφαλίσει την δυνατότητα εισόδου στην ασφαλιζόμενη κατοικία και την σωστή λειτουργία της κλειδαριάς. Το κόστος μετακίνησης του τεχνικού, εργασίας και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση θα βαρύνουν την ασφαλιστική εταιρεία μέχρι το όριο των (60) εξήντα ευρώ για κάθε περίπτωση, με ανώτατο όριο (2) δυο περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο. Σε περίπτωση που η είσοδος στην ασφαλιζόμενη κατοικία είναι αδύνατη για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και εφόσον έχει εγκλωβιστεί κάποιο άτομο στο εσωτερικό της ασφαλιζόμενης κατοικίας, θα αναλάβουμε τα έξοδα επισκευής των ζημιών που προκλήθηκαν για τον απεγκλωβισμό του ατόμου με ανώτατο όριο τα (550) πεντακόσια πενήντα ευρώ ανά περίπτωση
  • Σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων, υαλοπινάκων σε εξωτερικές πόρτες ή παράθυρα, συνεπεία πλημμύρας από ζημιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόμενης κατοικίας, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, θα στείλουμε το συντομότερο δυνατόν έναν εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος θα πραγματοποιεί την αντικατάσταση των υαλοπινάκων που υπέστησαν τη θραύση. Το κόστος μετακίνησης του τεχνικού, εργασίας και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση θα βαρύνουν την ασφαλιστική εταιρεία μέχρι το όριο των (60) εξήντα ευρώ για κάθε περίπτωση, με ανώτατο όριο (2) δυο περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης

Το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον πελάτη πριν τη σύναψη της ασφάλισης. Πατήστε εδώ.

Όροι ασφάλισης

Η εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας με τους γενικούς ή ειδικούς όρους που διέπουν τις ασφαλιστικές συμβάσεις. H προσπάθεια αυτή δεν υποκαθιστά, σε καμία περίπτωση, την γνωστοποίηση των γενικών ή ειδικών όρων, που σας παραδίδονται μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997 και διέπουν την εκάστοτε συναφθείσα ασφαλιστική σύμβαση.

Όροι ασφάλισης εδώ.