Η κοινωνική στέγαση και το ευρωπαϊκό παράδειγμα (έντυπη μορφή)