Οι τιμές του Airbnb σε όλη την Ελλάδα (έντυπη μορφή)

Οι τιμές του Airbnb σε όλη την Ελλάδα (έντυπη μορφή)

Οι τιμές του Airbnb σε όλη την Ελλάδα (έντυπη μορφή)

Οι κρατήσεις στην Ελλάδα από τις αρχές Ιουνίου έως και το τέλος Σεπτεμβρίου εμφανίζονται αυξημένες κατά 232% σε σχέση με τις αντίστοιχες κρατήσεις που είχαν γίνει πέρυσι την ίδια περίοδο

Πηγή: 5/4/2022 Εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ