Συμβουλές Στεγαστικών Δανείων


Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Ε-Real Estates είναι αρωγοί σας σε μια πολλή σημαντική απόφαση όπως αυτή της λήψης στεγαστικού δανείου. Για αυτό τον σκοπό σας παρέχουμε χρήσιμες συμβουλές που αφορούν την δανειοδότηση σας από κάποιο τραπεζικό οργανισμό.

Συστήνουμε  αρχικά την ενδελεχή έρευνα αγοράς πριν προχωρήσετε σε λήψη δανείου σχετικά με το ακίνητο που επιθυμείτε να αγοράσετε ή επισκευάσετε με αυτό τον τρόπο στοχεύετε σε μία ρεαλιστική και εφικτή εκτίμηση για το κόστος που προκύπτει. Έπειτα, καλείσθε να αποφασίσετε το ποσοστό της αξίας του ακινήτου που επιθυμείτε να καλύψετε μέσω  αποταμιεύσεών και το υπόλοιπο για το οποίο επιθυμείτε να δανειοδοτηθείτε. Στη συνέχεια σωστή κίνηση είναι να αξιολογήσετε τις οικονομικές σας δυνατότητες, τα εισοδήματά σας και να καθορίσετε σε τι μηνιαία δόση δανείου θα μπορείτε να ανταποκριθείτε. Επίσης σκόπιμο θα ήταν να αξιολογείσετε το χρονικό διάστημα στο οποίο επιθυμείτε να αποπληρώσετε το δάνειο και τέλος να επιλέξετε μεταξύ στεγαστικού δανείου με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.

Η EReal Estates σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να πάρετε μια ορθή απόφαση σχετικά με το ποιο στεγαστικό δάνειο ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Το στεγαστικό δάνειο αποτελεί μια μορφή δανεισμού από ένα τραπεζικό οργανισμό με σκοπό την αγορά κατοικίας ή οικοπέδου ή για την αναχρηματοδότηση στεγαστικών δανείων άλλων τραπεζών. Το ποσό του δανεισμού επιστρέφεται στην τράπεζα μέσα σε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο, με τη μορφή δόσεων, επαυξημένο κατά το ποσό των τόκων της συγκεκριμένης περιόδου. Το ακίνητο το οποίο αγοράζεται με τη χρήση δανείου υποθηκεύεται και αποτελεί ενέχυρο της τράπεζας μέχρι την αποπληρωμή του δανείου.
Υπάρχουν δυο βασικά είδη στεγαστικών δανείων.

Στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο. Προσφέρει επιτόκιο σταθερό για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, συνήθως δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο για το υπόλοιπο της διάρκειας.

Στεγαστικό δάνειο

Σταθερού Επιτοκίου

 

Στεγαστικό δάνειο

Κυμαινόμενου Επιτοκίου

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 Ο δανειολήπτης προφυλάσσεται από ανοδικές μεταβολές στα επιτόκια Χαμηλότερες δόσεις σε περιόδους πτωτικής πορείας των επιτοκίων
 Συντελεί στον καλύτερο μηνιαίο οικονομικό σας προγραμματισμό Επιτρέπει την πληρωμή πρόσθετων ποσών κάθε χρόνο ώστε να μειώνονται οι δόσεις αποπληρωμής
 Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της περιόδου σταθερού επιτοκίου
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ο δανειολήπτης δεν μπορεί να επωφεληθεί από ενδεχόμενη πτώση των επιτοκίων Δεν επιτρέπει ακριβή προϋπολογισμό λόγω της συνεχούς μεταβολής των επιτοκίων
 Υψηλές χρεώσεις για πρόωρη αποπληρωμή του δανείου  Σε περιόδους ανοδικής πορείας των επιτοκίων, οι δόσεις αποπληρωμής αυξάνονται
Δύσκολη πρόβλεψη του κυμαινόμενου επιτοκίου που θα προκύψει με τη λήξη της περιόδου σταθερού επιτοκίου

Στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το επιτόκιο μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του δανείου με συνέπεια όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι τόκοι που καταβάλλετε να αυξάνονται και το αντίθετο συμβαίνει όταν τα επιτόκια μειώνονται οπότε και οι τόκοι σας θα είναι λιγότεροι.

Στάδια που τηρούνται στη διαδικασία λήψης στεγαστικού δανείου

 • Έλεγχος προσφερόμενων στεγαστικών δανείων διαφόρων τραπεζών.
 • Επιλογή τράπεζας.
 • Υποβολή αίτησης στεγαστικού δανείου.
 • Προέγκριση.
 • Νομικός και τεχνικός έλεγχος.
 • Τελική έγκριση και υπογραφή σύμβασης.
 • Προσημείωση ακινήτου.
 • Εκταμίευση δανείου.

Έξοδα στεγαστικών δανείων

Ο δανειολήπτης του στεγαστικού δανείου όμως καλείται να συνυπολογίσει και τα έξοδα που θα χρεώσει η τράπεζα από την στιγμή της αίτησης μέχρι και την στιγμή της εκταμίευσης του δανείου. Οι χρεώσεις των εξόδων αυτών διαφέρουν ανά τράπεζα. Τέσσερις είναι οι γενικές κατηγορίες εξόδων: Εφάπαξ δαπάνη για την προέγκριση, Εφάπαξ δαπάνη έγκρισης και ελέγχων, Έξοδα παράστασης δικηγόρου, Έξοδα υποθηκοφυλακείου / Έξοδα προσημείωσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη λήψη στεγαστικού δανείου

Τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά όμως ισχύουν για τις περισσότερες τράπεζες

 1. Δικαιολογητικά για την οικονομική προέγκριση:
  • Συμπληρωμένη αίτηση στεγαστικού δανείου.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις) ή άλλου πιστοποιητικού (π.χ. διαβατήριο).
  • Πρωτότυπο εκκαθαριστικό εφορίας για την τελευταία οικονομική χρήση.
  • Τραπεζική ενημερότητα αν υπάρχουν δάνεια με άλλες τράπεζες.
 2. Δικαιολογητικά για την τελική έγκριση.
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας.
  • Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου.
  • Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας.
  • Θεωρημένη από την Πολεοδομία φωτοτυπία του σχεδίου κάτοψης.
  • Θεωρημένη από την Πολεοδομία φωτοτυπία του τοπογραφικού διαγράμματος.
  • Στην περίπτωση επισκευής/κατασκευής/αποπεράτωσης, απαιτείται τραπεζικό έντυπο προϋπολογισμού έργων.
  • Βεβαίωση κτηματολογίου σε περίπτωση που υπάγεται στο κτηματολόγιο με το όνομα του τρέχοντος ιδιοκτήτη
 3. Επιπλέον δικαιολογητικά για επιδοτούμενα δάνεια:
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή άλλου πιστοποιητικού (π.χ. διαβατήριο).
  • Εκκαθαριστικό εφορίας και αντίγραφο Ε1.
  • Αντίγραφα Ε9, αρχικό και τροποποιήσεις αυτού.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πρόκειται για πρώτη κατοικία και ότι δεν σας έχει χορηγηθεί επιδοτούμενο δάνειο από τον ίδιο ή άλλο φορέα.

Ασφαλιστικές καλύψεις στεγαστικών δανείων
– Ασφάλιση ακινήτου. Η ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική και προστατεύει το δανειολήπτη και την τράπεζα σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού. Η ασφάλιση μπορεί να γίνει είτε σε συνεργασία με την τράπεζα είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία.
– Ασφάλιση ζωής/μόνιμης ή ολικής ανικανότητας. Η ασφάλιση αυτή προστατεύει το δανειολήπτη και την οικογένειά του από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ομαλή αποπληρωμή του δανείου.