Πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων

Πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων

Πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων

Απαραίτητη είναι η εξόφληση του αναλογούντος φόρου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του Yπουργείου Οικονομικών, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις για τα πιστοποιητικά που χρειάζονται σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση ακινήτων.

Ειδικότερα αναφέρεται πως απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, που μεταβιβάζει την κυριότητα ή συνιστά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο, το οποίο αποκτήθηκε αιτία θανάτου ή δωρεάς ή γονικής παροχής ή προίκας, καθώς και η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο εξοφλείται ή εκχωρείται εν όλω ή εν μέρει απαίτηση που αποκτήθηκε από κάποια από τις πιο πάνω αιτίες, αν δεν προσαρτηθεί από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει το πιστοποιητικό ότι το ακίνητο έχει περιληφθεί στην οικεία δήλωση φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής, έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο αναλογών σε αυτό φόρος και γίνει ρητή μνεία γι’ αυτό στο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Επίσης, απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία, δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε προηγούμενα έτη.

«Η έκδοση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αποτελεί έμμεση μέθοδο ελέγχου, διαφυλάσσοντας τόσο το κράτος από τη φοροδιαφυγή όσο και τον αγοραστή ακινήτου από υφιστάμενα χρέη του ακινήτου», επισημαίνεται. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Πηγή: blog.xe.gr

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ