Χρηματοδότηση


Η E-Real Estates έχει δημιουργήσει τμήμα χρηματοδοτήσεων επενδυτών ακίνητης περιουσίας. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί τη καλύτερη επιλογή για επένδυση στην ακίνητη περιουσία.

Χρηματοδότηση αλλοδαπών για αγορά κατοικίας ή/και αγορά & επισκευή κατοικίας.

Σας  αναφέρουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται .

Για το Άνοιγμα του Λογαριασμού*:

  • Διαβατήριο σε ισχύ
  • Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας
  • «Αίτηση εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης (ΣΑΔΦ)»
  • Εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους για φορολογικά υπόχρεους και στην Ελλάδα
  • Πρόσφατος Λογαριασμός Κοινής Ωφέλειας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στη χώρας διαμονής
  • Βεβαίωση Εργοδότη/ Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης
  • Δήλωση έναρξης επαγγέλματος / Επαγγελματική ταυτότητα
  • Έγγραφα τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των καταθέσεων (π.χ. αντίγραφο αναλυτικής κίνησης λογαριασμού για χρονικό διάστημα ενός έτους)

Για την Έγκριση του Δανείου*:

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών:

  • Οικονομικά στοιχεία για φορολογικά υπόχρεους και στην Ελλάδα (π.χ. Α1, δυο τελευταία εκκαθαριστικά, Ε2, Ε9, απόδειξη μισθοδοσίας/σύνταξης/Ε3 ή Ν κ.λπ.)
  • Δικαιολογητικά ελέγχου συναλλακτικής συμπεριφοράς (credit Reports)

Επιπρόσθετα βρείτε συνημμένα την Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρωθεί για τον σκοπό ανοίγματος του τραπεζικού λογαριασμού.

*Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά από επίσημη αρχή.

Υπεύθυνη Δήλωση