Πραγματογνωμοσύνη


Η E-REAL ESTATES είναι στελεχωμένη από διπλωματούχους μηχανικούς ελληνικών πολυτεχνείων πενταετούς διάρκειας σπουδών και υπερδεκαετούς εμπειρίας με αντίστοιχη εμπειρία σε πραγματογνωμοσύνη κατασκευών και κτιρίων. Παράλληλα, τόσο ο τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός της, όσο και η εξειδικευμένη της κατάρτιση με πολύωρους κύκλους σεμιναρίων, εγγυάται την επιστημονικότατα και την ορθότητα των εκθέσεων της.

Μη καταστροφικοί έλεγχοι

Μη καταστροφικοί έλεγχοι ονομάζονται όλες οι τεχνικές ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των ιδιοτήτων ενός υλικού, συστατικού ή συστήματος χωρίς να προκαλείται καταστροφή του. Μεταξύ των μεθόδων περιλαμβάνονται η υπερηχογράφηση, η διείσδυση υγρού, η ραδιογραφία, το eddy current test, η θερμογραφία, κα.

Αντικείμενο των μη καταστροφικών ελέγχων μπορεί να είναι ο προσδιορισμός της αντοχής των δομικών στοιχείων, η ύπαρξη οπλισμού, η διάβρωση του οπλισμού, η ακριβής θέση του οπλισμού, η ύπαρξη κενών στο σκυρόδεμα, ο εντοπισμός θαμμένων αρχαιολογικών μνημείων, η ύπαρξη υγρασίας, ο εντοπισμός διαφορετικών στοιχείων, ο εντοπισμός οδεύσεων σωλήνων και καλωδιώσεων, κα

Η E-REAL ESATETS επενδύει συστηματικά σε νέες τεχνολογίες όπου μέρος τους αποτελεί ο εξοπλισμός μη καταστροφικών ελέγχων, με στόχο την αποτίμηση της κατάστασης των δομικών στοιχείων και των κατασκευών γενικότερα, ώστε να παρέχει την επιστημονικά ορθότερη λύση. Η επένδυση αυτή μας καθιστά έναν από τους πιο αξιόπιστους πραγματογνώμονες, όπου η κάθε πραγματογνωμοσύνη μας γίνεται εύκολα αποδεκτή χωρίς αμφισβητήσεις.

Θερμογραφικοί Έλεγχοι

Θερμογραφικοί έλεγχοι είναι οι έλεγχοι που γίνονται με τη βοήθεια ειδικής θερμοκάμερας μέτρησης υπέρυθρης ακτινοβολίας (θερμοκάμερα), η οποία είναι σε θέση να αποτιμά τη θερμοκρασία των σωμάτων και με βάση τις μετρήσεις αυτές να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα. Έτσι, είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα για την ύπαρξη υγρασίας σε έναν τοίχο ο οποίος εμφανίζεται αδικαιολόγητα πιο ψυχρός, να εντοπιστούν προβλήματα κακής ηλεκτρολογικής σύνδεσης σε ηλεκτρολογικό πίνακα που εμφανίζει υψηλότερη θερμοκρασία, να εντοπιστεί η όδευση σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, να εντοπιστούν προβληματικά φωτοβολταικά πανελ με καμένη κυψέλη, κα.

Κρουσιμετρήσεις (Μέτρηση Αντοχής Σκυροδέματος)

Η κρουσιμέτρηση αποτελεί μέθοδο αποτίμησης της αντοχής του σκυροδέματος, χωρίς να χρειαστεί να αποκοπεί δοκίμιο (καρότο) από το δομικό στοιχείο. Έτσι, με βάση την ανάκρουση μίας ράβδου είναι δυνατόν να αποτιμηθεί με μεγάλη ακρίβεια η αντοχή του σκυροδέματος και να συγκριθεί με αυτήν που έχει προβλεφθεί στο σχεδιασμό της κατασκευής. Είναι δηλαδή δυνατή η επαλήθευση της αντοχής του φέροντα οργανισμού μίας κατασκευής.

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Η εταιρεία έχει προμηθευτεί ειδικό εξοπλισμό για τη μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ακίνητα και ο πέριξ αυτών χώρος δεν βάλλεται από αυξημένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους ανθρώπινους ιστούς. Ο εξοπλισμός αυτός είναι η συσκευή AARONIA SPECTRAN NF-3020 για εύρος συχνοτήτων 10Hz έως 100kHz και το AARONIA SPECTRAN HF-4060 για εύρος συχνοτήτων 100 MHz έως 6 GHz.

Εξοπλισμός μη καταστροφικών ελέγχων

Βασική δέσμευση των μετόχων της εταιρείας κατά τη σύστασή της αλλά και σε όλες τις αναθεωρήσεις των επιχειρηματικών σχεδίων ήταν να λειτουργεί διαρκώς με τον πιο προηγμένο εξοπλισμό και να στοιχειοθετεί διαρκώς τις θέσεις και τις ενέργειές της. Έτσι, αποφάσισε να προμηθευτεί εξοπλισμό, αλλά και να εκπαιδευτεί στο χειρισμό αυτού, ώστε να παρέχεται επιστημονική απόδειξη σε όλες τις λειτουργίες της. Για παράδειγμα, ο εντοπισμός υγρασίας, ο εντοπισμός κακών ηλεκτρολογικών συνδέσεων, η αποτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος, η ύπαρξη ή μη βλαβερών για την ανθρώπινη υγεία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, η ύπαρξη ελαττωματικών φωτοβολταϊκών πάνελ και ο εντοπισμός ελλιπούς θερμομόνωσης στοιχείων είναι μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με τη μελέτη και την αποκατάσταση.

Θερμοκάμερα FLIR

Η εταιρεία διαθέτει θερμοκάμερα της εταιρείας FLIR Β-335, με την οποία διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις, επιθεωρήσεις συντήρησης και καλής απόδοσης φωτοβολταϊκών πλαισίων, αποτίμηση ηλεκτρολογικών συνδέσεων και εντοπισμούς προβλημάτων υγρασίας.

Κρουσίμετρο Proceq

Για την αποτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος με μη καταστροφικό έλεγχο που αποτελούν τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων, η PPO προμηθεύτηκε ένα κρουσίμετρο της ελβετικής εταιρείας Proceq.

Με το κρουσίμετρο αυτό είμαστε σε θέση να αποτιμήσουμε την αντοχή του σκυροδέματος των κτηρίων άμεσα και χωρίς καταστροφή του δομικού στοιχείου, ώστε να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σχετικά με την ποιότητα κατασκευής του κτιρίου που προτίθενται να αγοράσουν ή έχουν ήδη αγοράσει.