Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά


Ενεργειακό πιστοποιητικό

Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή αλλιώς Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Ακινήτου (ΠΕΑ) είναι μία υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλους όσους επιδιώκουν να πουλήσουν ή να εκμισθώσουν το ακίνητό τους. Η υποχρέωσή τους είναι να ενημερώσουν αντίστοιχα τους υποψήφιους αγοραστές ή μισθωτές για τις ενεργειακές απαιτήσεις του ακινήτου προκειμένου να πληρούνται εντός αυτού φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης και χρήσης (θερμοκρασία, ΖΝΧ, κα).

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια, πλην των κτιρίων που έχουν επιφάνεια μικρότερη των 50 τμ (και μέχρι τις 31/12/2015), τα μνημεία, τους θρησκευτικούς χώρους, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κτίρια προσωρινής χρήσης (αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, αγροτικά κτίρια, κα). Η ισχύς τους είναι δεκαετής (10 χρόνια) και η όλη νομοθεσία ρυθμίζεται με το Νόμο 4.122/2013 σχετικά με την Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.

Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό κατατάσσεται το ακίνητο σε μία από τις 9 διαθέσιμες κατηγορίες, ανάλογα με την ετήσια ανηγμένη κατανάλωση ενέργειας (ενέργεια ανά τετραγωνικό μέτρο). Παρά το ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, οι κατηγορίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Επειδή η σωστή αποτίμηση βασικών χαρακτηριστικών δομικών στοιχείων απαιτεί τη γνώση του τρόπου κατασκευής και την επαλήθευση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι θεωρητικό. Τούτο συμβαίνει επειδή στην Ελλάδα, παρά το ότι ο Κανονισμός Θερμομόνωσης έχει ψηφιστεί από το 1979, ελάχιστα είναι τα κτίρια που τον εφάρμοσαν και γενικότερα που εφάρμοσαν τις κατατεθειμένες μελέτες. Έτσι, η αποτίμηση γίνεται με την παραδοχή της πιστής εφαρμογής, η οποία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι άκυρη. δοθέντος και του πλήθους των αυθαιρέτων κατασκευών στη χώρα.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, προϋποθέτει τη διενέργεια μίας μορφής ενεργειακής επιθεώρησης.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις καλούνται οι επιθεωρήσεις που έχουν σκοπό την αποτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο καταναλώνεται αυτή, καθώς επίσης και τον προσδιορισμό τόσο της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών θέρμανσης & ψύξης όσο και των δομικών στοιχείων και χαρακτηριστικών που βοηθούν στη μείωση των ενεργειακών αναγκών. Ταυτόχρονα, διερευνώνται δυνατότητες για τη βελτίωση των επιδόσεων του κτιρίου σε ότι αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η διαδικασία ωστόσο στην επιστημονική της μορφή δεν πρέπει να συγχέεται με την απλή μορφή της έκδοσης του ενεργειακού πιστοποιητικού απόδοσης που εκδίδεται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, καθώς τα στοιχεία προβλέπεται να λαμβάνονται από τα αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια των κτιρίων,τη μελέτη θερμομόνωσης ή την ενεργειακή μελέτη, το αρχείο συντήρησης εγκαταστάσεων και από πληροφορίες του ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Δεν προβλέπονται αναλυτικές και διεξοδικές μετρήσεις.

Η E-REAL ESTATES, πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις που επιβάλλονται για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού, έχει ως αντικείμενο την αναλυτική ενεργειακή επιθεώρηση των χώρων, μετρώντας πραγματικές καταναλώσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που στόχο έχουν να καταδείξουν προβληματικές καταστάσεις σε θερμομόνωση, συχνότητα εμφάνισης σημείων δρόσου, φωτισμό, συσκευές θέρμανσης & ψύξης, ποιότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Οι παρατηρήσεις αυτές γίνονται με ηλεκτρικούς αναλυτές, θερμοκάμερες, μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, συσκευές μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας, μετρήσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας αέρα κλιματιστικών μονάδων, κα. Έτσι, είμαστε σε θέση να προτείνουμε ουσιαστικές και εφαρμόσιμες λύσεις, τις οποίες αποτιμούμε ανάλογα με τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη (σε σχέση με την εξοικονόμηση χρημάτων και το κόστος υλοποίησης) που προεξοφλούμε στο παρόν.

Βεβαίωση μηχανικού νόμου 4178/2013

Με βάση την απαίτηση της τελευταίας νομοθεσίας για τα αυθαίρετα (νόμος 4.178/2013), αλλά και της προγενέστερης αυτού, για κάθε μεταβίβαση απαιτείται να κατατίθεται στον συμβολαιογράφο βεβαίωση μηχανικού, η οποία θα κατατάσσει το ακίνητο σε μία από τις διαθέσιμες κατηγορίες.

Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου

ιστοποιητικό ηλεκτρολόγου είναι η παλιά υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ) πως οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να διατηρούν την αξιοπιστία και την ασφάλειά τους. Στα πλαίσια αυτά, πρέπει να διενεργείται τόσο αρχικός έλεγχος (πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της). Παράλληλα, πρέπει να διενεργούνται επανέλεγχοι σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του Προτύπου HD-384. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση ως εξής:

Για κατοικίες κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια

Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά κάθε επτά (7) χρόνια

Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού κάθε ένα (1) χρόνο

Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) κάθε ένα (1) χρόνο και άμεσα εφόσον έχει προηγηθεί διακοπή της σύνδεσης.

Εφόσον υπάρξει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης, ή η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνία (πλημμύρα ή σεισμό), ή εφόσον συμβούν σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία) ή εφόσον υπάρξει καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων, πρέπει να γίνει άμεσος επανέλεγχος της εγκατάστασης και έκδοση νέου πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου.

Η ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου είναι απαραίτητη (και απαιτείται να βρίσκεται σε ισχύ) για οποιαδήποτε αλλαγή στο όνομα που εκδίδεται ο λογαριασμός κάθε ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. (Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.7.5/1816/88, ΦΕΚ 470/Β’/2004).